Sekretesspolicy

Ålö Q-companion - Sekretesspolicy (ver. 1.2 gäller från 2018-04-23)

När du registrerar ett användarkonto på Ålö:s webbplats eller mobilapplikation lämnar du vissa personliga uppgifter till Ålö (exempelvis utan begränsning till ditt namn och din e-postadress) vilka kan betraktas som personuppgifter enligt (i) fram till den 24 mars 2018 Europaparlamentets och rådets den 24 oktober 1995 direktiv 95/46/EG om skydd av personer med hänsyn till behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och varje tillägg eller utökning därav, (ii) till den 24 maj 2018 varje lokal lagstiftning, förordningar, riktlinjer, beslut eller prejudikat där direktivet som anges under (i) tillämpas jämte varje tillägg eller utökning därav och (iii) från den 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med hänsyn till behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, samt upphörande direktiv 95/46/EG (Förordning om allmänt dataskydd) och relevant lokal lagstiftning, förordningar, riktlinjer, beslut och prejudikat ("Personuppgifter").

Ålö är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Ditt godkännande av Ålö:s Användarvillkor och denna Sekretesspolicy innebär att du samtycker till att Ålö använder uppgifterna som samlas in enligt dem.

Ålö:s webbplats och mobilapplikationer innehåller funktioner för loggning, spårning och delning av information i anslutning till användandet av Ålö lastare och/eller annat därmed relaterat arbete (gemensamt "Tjänsten").

Användning av personuppgifter

Ålö behandlar personuppgifter och företagsinformation med största varsamhet och integritet enligt tillämplig lag.

Ålö kan behandla data om ditt användande av webbplatsen, mobilapplikationen och Tjänsten. Uppgifterna kan inkludera din IP-adress, geografisk plats liksom information om ditt användande av Tjänsten inklusive typ av utfört arbete, tidsåtgång, utrustning eller verktyg som används. Uppgifterna samlas in antingen från dig vid ifyllande av formulär som Ålö tillhandahåller på webbplatsen eller mobilapplikationen eller genom automatisk överföring av data från Ålö-lastare (försedda med sådana funktioner). Dessa uppgifter kan behandlas för syftet att analysera användandet av webbplatsen, mobilapplikationen eller Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är Ålö:s rättmätiga intresse av att övervaka och förbättra webbplatsen, mobilapplikationen eller Tjänsten.

Ålö kan behandla ditt namn eller din e-postadress för syftet att driva webbplatsen, mobilapplikationen och för att tillhandahålla Tjänsten. Uppgifterna kan även användas för syftet att övervaka din användning av webbplatsen, mobilapplikationen eller Tjänsten och för att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt rättmätiga intresse av att administrera webbplatsen, mobilapplikationen och Tjänsten.

Ålö kan behandla dina personuppgifter som du har delgivit vid användning av Tjänsten tillsammans med uppgifter som du har lämnat i samband med utfört arbete där Ålö:s produkter används. Dessa uppgifter kan behandlas med syftet att tillhandahålla Tjänsten, säkerhetsskäl, underhållskopiering av våra databaser och kommunikation med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt rättmätiga intresse av att administrera Tjänsten.

Ålö kan behandla ditt namn och din e-postadress för syftet att hantera prenumeration på våra e-postutskick, Ålö nyhetsbrev eller annan produktrelaterad information. Dessa uppgifter kan behandlas för syftet att skicka meddelanden, nyhetsbrev eller annan information om Ålö:s produkter till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt medgivande och verkställande av ett kontrakt mellan dig och Ålö.

Vissa uppgifter (inklusive dina personuppgifter) kan användas för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst, utveckla nya produkter, analysera ditt användande och personanpassa Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt rättmätiga intresse av att administrera Tjänsten. Ålö kan även använda sådana uppgifter för statistikändamål. Ålö tillhandahåller råd och förslag efter situation bland annat om hur användandet av din lastare kan optimeras och hur arbetet kan effektiviseras. Du kan välja eller neka till att motta information eller kampanjer och erbjudanden som ges i Tjänsten.

Utöver de specifika syften för behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan kan Ålö behandla dina personuppgifter i fall då det är nödvändigt för att uppfylla lagliga skyldigheter som åligger oss, för att skydda dina eller annan persons avgörande intressen.

Ålö kan behöva använda dina personuppgifter för att ta kontakt med dig vid upptäckt av svåra brister i produktion av eller säkerhet för någon produkt från Ålö.

För tydlighets skull har Ålö rätt att för varje syfte använda uppgifter och data där alla referenser till personuppgifter (anonymiserade data) har raderats.

Vidareförmedling av personuppgifter

Ålö vidareförmedlar eller säljer inte din personliga information till någon extern part utan medgivande eller tillåtelse från dig, med undantag för Ålö:s auktoriserade tjänsteleverantörer efter vad som krävs för att leverera Tjänsten eller annat företag i Ålö-gruppen i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i dessa villkor.

Utöver de specifika avslöjanden av personuppgifter enligt vad som anges ovan kan Ålö avslöja dina personuppgifter i fall då det är nödvändigt för att uppfylla lagliga skyldigheter som åligger oss eller för att skydda dina eller annan persons avgörande intressen.

Överföring av personuppgifter utanför EEG

Du accepterar och godkänner att personuppgifter kan lagras och/eller överföras till mottagare både inom och utanför EEG (Europeiska Ekonomiska Gemenskapen). Överföring av uppgifter utanför EEG skyddas genom tillämpning av standardklausuler för dataskydd som är antagna eller godkända av EU-kommissionen.

Lagringsfaciliteterna för webbplatsen eller mobilapplikationen är belägna i EEG.

Om du godkänner att Tjänsterna tillåts samverka med någon tredje part (exempelvis andra liknande tjänster, applikationer eller sociala nätverksplatser) tillåter du att Ålö använder information som den tredje parten förmedlar till Ålö. Du rekommenderas att grundligt läsa tredje parts villkor för att informera dig om vilken information sådan tredje part förmedlar till Ålö. Ålö kan för att uppfylla bestämmelser eller lagar eller på myndighets begäran avslöja dina personuppgifter för myndigheter eller andra instanser utan ditt föregående medgivande.

Sekretess

Ålö tillämpar rimliga medel för att skydda dina personuppgifter. Ålö kan dock inte hållas ansvarigt för någon förlust eller avslöjande av uppgifter eller förlust eller skador som uppstår på grund av överföringsfel, tredje parts obehöriga eller olagliga handling eller ditt beslut att avslöja dina personuppgifter.

Bevarande och radering av personuppgifter

Personuppgifter som Ålö behandlar för något syfte bevaras inte längre än vad som krävs för syftet. Ålö bevarar dina personuppgifter under en period av ett år efter att du inte längre är registrerad som användare av webbplatsen, mobilapplikationen eller Tjänsten. De kommer därefter att raderas från systemen. Oaktat detta kan Ålö bevara dina personuppgifter då sådant bevarande krävs för uppfyllande av de lagliga skyldigheter som åligger Ålö.

Rätt till åtkomst, korrigering, borttagning osv.

Du har rätt att bekräfta vilka av dina personuppgifter vi får eller inte får behandla, och för de personuppgifter vi behandlar ges möjlighet att granska dem jämte viss ytterligare information. Sådan ytterligare information innefattar uppgifter om syftet för behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagare av personuppgifter.

Du har rätt att få varje felaktig eller ofullständig personuppgift om dig korrigerad.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter borttagna utan otillbörlig fördröjning och att begränsa behandlingen av personuppgifterna.

Du har laglig rätt att inkomma med en invändning hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd om du bedömer att Ålö:s behandling av dina personuppgifter inkräktar på dataskyddslagar.

Du har rätt att när som helst återkalla varje medgivande till behandling av dina personuppgifter. Återkallande av medgivande påverkar inte berättigad behandling före återkallandet.

Du har rätt att begära att Ålö lämnar ut de personuppgifter som du tillhandahållit Ålö i ett allmänt användbart maskinläsbart format (dataportabilitet). Detta gäller endast personuppgifter som Ålö behandlar automatiserat med ditt samtycke eller som du lämnat inom ramen för avtalet om användande av Tjänsten. Ålö kommer dock inte lämna ut sådana uppgifter om det kan påverka tredje mans rättigheter negativt.

Kontakta Ålö på nedan angiven adress för alla förfrågningar enligt ovan.

Cookies

Användning av Cookies

Webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator vid besök på webbplatsen. Textfilen innehåller information och används, bland annat för att understödja din användning av webbplatsen.

Våra cookies

Webbplatsen använder cookies för att:

Vi lagrar ingen personlig information i cookies.

Undvika cookies

Om du inte accepterar användning av cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare. I inställningarna i webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookie-filer. Vänligen se hjälpsidorna i webbläsaren för mer information.

Kontakt

Webbplatsen och mobilapplikationen tillhör och drivs av Ålö Aktiebolag med registreringsnummer 556081-0482.

Adressen till vårt huvudkontor är Brännland 300, 901 37 Umeå.

Du kan kontakta oss via i) post till ovan angiven postadress, ii) telefon till nummer som vid tillfället publiceras på vår webbplats eller iii) e-post till den e-postadress som vid tillfället publiceras på vår webbplats.